VITIC
TIN TỨC- SỰ KIỆN

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024

06/02/2024 23:34

Thực hiện các quy định tại Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 04, chiều ngày 5/2/2024, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.

Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch bao gồm Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Minh Huệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy.

Phát huy sức mạnh của tổ chức đoàn thể

Trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương; việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2022 và việc thực hiện quy chế dân chủ của Bộ năm 2023, ông Trần Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Triển khai các quy định và Nghị định nêu trên, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, công chức và người lao động.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ định kỳ đã làm việc với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan) để lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo chỉ đạo, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức đoàn thể.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ với công dân và các cơ quan, tổ chức ngoài cơ quan Bộ; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu đổi mới; cải tiến cách thức làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chống lãng phí, quan liêu, cửa quyền và tham nhũng.

Công tác tiếp công dân, đối thoại luôn được Lãnh đạo Bộ coi trọng, chỉ đạo kịp thời và nghiêm túc. Bộ phận tiếp công dân được bố trí phân công nhiệm vụ chuyên trách, được chỉ đạo bởi cán bộ đang là lãnh đạo cấp vụ, có kinh nghiệm, năng lực tốt. Quy chế tiếp công dân của Bộ và đăng tải lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương được thực hiện nghiêm túc, nền nếp.

Đáng chú ý, ngày 11/8/2023, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức, qua đó có giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, các chính sách tốt đãi ngộ, trọng dụng người tài, đề ra hướng giải quyết dứt điểm đối với những vấn đề nổi cộm trong Bộ.

Song song với công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ, Bộ Công Thương còn thực hiện nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cán bộ, công chức, như: Quan tâm cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, môi trường cảnh quan công sở; chú trọng trang bị các điều kiện cần thiết, duy trì, cải tiến đảm bảo hệ thống mạng nội bộ, thư điện tử được ổn định, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bên cạnh đó, đời sống cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ đã từng bước được cải thiện. Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể tìm nhiều biện pháp nhằm cải thiện đời sống cán bộ, công chức, người lao động; duy trì mức trợ cấp thêm cho cán bộ công chức trong những dịp lễ, Tết; hỗ trợ xây dựng, cải tạo bếp ăn tập thể nhằm phục vụ thuận lợi cho cán bộ công chức; duy trì chế độ khám kiểm tra, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp y tế để kịp thời phát hiện, phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Bộ.

Năm 2023, Bộ cũng đã thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn do có thành tích và trước hạn để nghỉ hưu đối với 281 công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tinh giản biên chế đối với 49 công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, tổng kinh phí thực hiện để giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế là 7,083 tỷ đồng.

Về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 được tổ chức vào ngày 3/1/2023, Bộ Công Thương đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn Bộ Công Thương phát động tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác được đề ra, hầu hết các đơn vị đã phát huy tốt kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, thiếu sót để triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao cũng như thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2023. Các kiến nghị tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 đã cơ bản được các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, Đoàn chủ tịch đã được lắng nghe và giải đáp các ý kiến trao đổi thẳng thắn của các cán bộ, công chức. 

Tích cực phát động các phong trào thi đua

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong năm vừa qua, ngành Công Thương tiếp tục đối mặt với khó khăn thách thức bởi tình hình kinh tế chính trị thế giới khủng hoảng, đứt gãy nguồn cung, lạm phát. Trong bối cảnh đó, ngành Công Thương tuy chưa đạt đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng đạt được kết quả ấy đã phản ánh nỗ lực rất cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Công Thương.

Bộ trưởng cũng ghi nhận tính dân chủ trong cơ quan tiếp tục được phát huy, thể hiện qua việc lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản, qua các cuộc họp giao ban, đối thoại. Các ý kiến xác đáng được tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Điều này cho thấy Bộ đã có sự đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được củng cố, nâng cấp. Chuyển đổi số trong Ngành, trong Bộ được đẩy mạnh thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cấp độ 3-4; chữ ký số, lưu chuyển văn bản chủ yếu qua mạng… Ngoài ra, vai trò của các thiết chế lãnh đạo, thực thi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng được tăng cường; vai trò dẫn dắt, nêu gương trong lãnh đạo cũng được nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như tính chủ động và chất lượng tham mưu của nhiều đơn vị còn hạn chế; tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa tốt; nội bộ một số đơn vị chưa thật đoàn kết, thống nhất.

Nhận định bối cảnh năm 2024 tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của Ngành bởi tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó đoán định; tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo và nhân lực chất lượng cao trong một số lĩnh vực trọng yếu của Ngành chưa được khắc phục triệt để; trong khi đó, Bộ vừa phải lo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong hoàn cảnh khó khăn, vừa phải tập trung lãnh đạo, thực thi các giải pháp để khắc phục hậu quả đã được chỉ ra qua thanh tra, kiểm tra. Theo đó, để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra nhiều nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện.

Trước hết là chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Ban cán sự đảng và chỉ đạo của Công đoàn Bộ. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác. Các đoàn thể cần phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động để tạo không khí phấn khởi thi đua trong từng ngành, từng cơ quan.

Từng đơn vị thuộc Bộ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị, chương trình làm việc của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… để xây dựng kế hoạch hoạt động, có phân công thực hiện cụ thể và kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Cùng với đó, nâng cao tính chủ động, kịp thời trong tham mưu, đề xuất với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị; đồng thời quyết liệt và trách nhiệm trong tổ chức thực thi nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động, nhất là xây dựng, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung; áp dụng chữ ký số; tiếp nhận, giải quyết kết quả tất cả các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cấp độ 3-4 để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương triện, điều kiện làm việc, bổ sung trang thiết bị … cho các đơn vị, bộ phận và người làm việc. Đồng thời, tiếp kiệm chi thường xuyên để quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong từng đơn vị.

Bộ trưởng cũng yêu cầu từng đơn vị chủ động rà soát đánh giá, nắm bắt đúng tình hình để có giải pháp phù hợp nhằm xây dựng, củng cố tình đoàn kết. Ngăn ngừa mâu thuẫn đối kháng dựa trên quy định của pháp luật, nguyên tắc điều lệ Đảng và phù hợp với bối cảnh, tình hình cụ thể.

Chú trọng phát huy dân chủ, khai thác, phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng với phương châm “Lãnh đạo toàn diện; “Việc ở đâu phải do cấp ủy, tổ chức Đảng ở đó lãnh đạo giải quyết”, “Không né tránh đùn đẩy, dựa vào pháp luật, nguyên tắc điều lệ Đảng” … phát huy vai trò các đoàn thể quần chúng, tinh thần nêu gương của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; đồng thời rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ. Duy trì cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo bộ với cán bộ chủ chốt hằng năm và chế độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cũng nhân dịp này, trên cơ sở phát động thi đua năm 2024 của Công đoàn Bộ Công Thương tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2023; Bộ Công Thương và Công đoàn Bộ Công Thương đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Với tinh thần đó, Công đoàn Bộ phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ với chủ đề năm 2024 là: Nâng cao trách nhiệm tham mưu, phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vượt mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, năm 2024, Bộ Công Thương phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; cơ quan văn hóa, xanh - sạch - đẹp.

 

Nguồn: Moit.gov

Tin cũ hơn
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3823 7216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người truy cập: 3.516.451