VITIC
TIN TỨC- SỰ KIỆN

Chi bộ Thanh tra Bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

21/03/2020 08:52

Sáng 20/3/2020, tại Hà Nội, chi bộ Thanh tra Bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. 


Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công Thương cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Thanh tra Bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Viết Long - Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Đại hội việc kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định đúng phương hướng và mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Thanh tra Bộ đã thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong Chi bộ, trong đó chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Cấp ủy, Chi bộ, Lãnh đạo Thanh tra Bộ đã tích cực, chủ động, tạo điều kiện thuận lợi để công chức Thanh tra Bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc ngày càng phức tạp. Chi bộ lãnh đạo tốt việc xây dựng, tổ chức lực lượng thanh tra: Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Bộ và lãnh đạo cấp phòng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu của ngành Công Thương; Tổ chức các lớp nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, cấp thẻ thanh tra chuyên ngành cho những người đủ điều kiện theo quy định.

Chi bộ Thanh tra Bộ cũng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn thể đảng viên, công chức được nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tự giác, thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, hàng năm, Thanh tra Bộ được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, Chi bộ Thanh tra Bộ đều đạt Danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” và được được Đảng ủy Bộ Công Thương tặng Giấy khen Chi bộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Không có đảng viên, công chức bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã kết nạp được 04 đảng viên. Chi bộ cũng đã thực hiện việc chuyển đảng chính thức cho các đảng viên khi kết thúc thời gian dự bị theo đúng quy định.

Bên cạnh công tác Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Chi bộ Thanh tra, Thanh Bộ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Với chức trách và nhiệm vụ của mình, Thanh tra Bộ đã ban hành 50 quyết định xử phạt thu về cho nhà nước hơn 29 tỷ; kiến nghị thu hồi trên 5200 ha đất xử dụng sai mục đích; thanh tra xử lý trên 1600 đơn khiếu nại, tố cáo; bên cạnh đó công tác phòng chống tham nhũng và hội nhập quốc tế cũng được chú trọng và đẩy mạnh.

Với những kết quả đạt được, Chi bộ và tập thể Thanh tra Bộ đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ được Đảng ủy Bộ liên tục công nhận tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.


Chúc mừng cấp ủy Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, với chức năng và trách nhiệm của mình Chi bộ Thanh tra Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công chức Thanh tra Bộ thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân; tiến hành thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Phấn đấu hoàn thành 100% các Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm đã được Bộ phê duyệt. Với những nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức để có định hướng, biện pháp giải quyết kịp thời nhằm ổn định tư tưởng, đoàn kết nhất trí trong nội bộ.

Duy trì, tăng cường việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng. Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Bộ; xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng sát với tình hình của Chi bộ và của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương”.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao đạo đức cánh mạng, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, phát huy vai trò chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, tác phong, lối sống, nói đi đôi với làm; tiếp tục quán triệt, vận động các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên tham gia tích cực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; giữ gìn và tăng cường đoàn kết trên cơ sở phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình trong đảng. Nâng cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và thành viên cấp ủy. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đảm bảo chất lượng; chuyển đảng chính thức đối với đảng viên dự bị theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo nội dung, số lượng, đối tượng; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; chú trọng công tác kiểm tra thường xuyên để đúc rút kinh nghiệm.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống của cán bộ, công chức trong đơn vị; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đoàn viên trong và ngoài đơn vị; thăm hỏi, động viên công chức khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ.

Vận động đoàn viên công đoàn Thanh tra Bộ tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện; hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, tích cực tham gia các hoạt động thể thao trong Bộ, với các cơ quan, đơn vị ngành Công Thương, ngành Thanh tra và các Bộ, ngành khác.

Tại Đại hội đồng chí Lê Viết Long tiếp tục được Đại hội bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

Nguồn: Truyền hình Công Thương 

Tin cũ hơn
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38237216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người trực tuyến: 9    Số người truy cập: 863.085